ویزا چیست؟

ویزا مجوزی مشروط برای ورود به یک کشور برای اقامتی کوتاه و یا بلند و یا مشخصه ایی که در آن قید میشود است.

ادامه خواندن